Zastępstwo procesowe

There are no translations available.

Departament Procesowy, w skład którego wchodzą doświadczeni procesualiści, reprezentuje naszych Klientów w postępowaniach:

  • sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich  instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej)
  • egzekucyjnych oraz zabezpieczających
  • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i prowadzonych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami
  • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi)
  • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych